HjemOrganisasjonPolitikkSosialistisk FramtidLinker og samarbeidspartnereDebattforum
 • Ytringer
 • Uttalelser
 • Artikler
 • Landsmøter
 • Vedtekter
 • Foredrag
 • Program

 • Logg inn

  Hjem / Politikk / Landsmøter

  Landsmøter

  Referat frå det åttande landsmøtet i
  Bevegelsen for Sosialisme, 12. februar 2011 

   Merknader frå AU-møte 29. mars er innarbeida.

  Stad: Brugata 1, Oslo

  Deltakarar: Knut Lindtner, Kjell Underlid, Jan Selmer Methi, Åsmund Langsether, Kari Fosse, Kim Runar Gjelstenli, Aslak Storaker, Karin Storaker, Oscar Dybedal og Edvard Mogstad (referent).

  1. Opning og konstituering.
   Au hadde foreslått fyljande konstituering:
   Dirigent: Kjell Underlid
   Ordstyrar: Edvard Mogstad
   Begge ble vald.
   Deretter presenterte deltakarane seg.
    
  2. Knut las årsmeldinga: ”Politisk og organisatorisk rapport for BfS” (1. vedlegg), som vart godkjend med nokre endringar og tilføyingar.
    
  3. Forslag til steg mot samanslåing av BfS og Marxistisk Forum (MF):

   Kim Rune spurte om arbeidet og viste til spørsmåla frå Nancy. Jan Selmer orienterte om MF sitt positive arbeid for å verve abonnentar for tidsskriftet vårt. Føremålet er å innlemme MF-medlemmane sin arbeidskapasitet. – Knut foreslo felles heimeside eller –portal, og det kunne sitte folk i leiinga frå båe rørslene. Han rådde og til ein forsiktig prosess, slik at folk vart kjende og fekk tillit. Åsmund la vekt på at vi var få, og spurde om kva namnet blir, og kva slags rolle den samanslåtte rørsla skulle ha, tenketank eller parti? Aslak tykte også at vi er få, men vi må finne ei eiga plattform og ta det gradvis. Selmer meinte at vi burde invitere einannan til kvar sine årsmøte. Oscar meinte at felles studiesirklar kunne bringe oss saman. Kjell etterlyste konkrete, felles samarbeidsprosjekt som heimeside. Selmer meinte at BfS sitt punktprogram kan vera eit utgangspunkt. Aslak støtta felles programarbeid og felles landsmøte, men var meir skeptisk til felles heimeside. Det vart foreslått felles årsmøte i 2012 med MF og Norsk Kommunistisk Ungdom (NKU). Vedtak, sjå vedlegg 2
    
  4. Aslak orienterte om Sosialistisk framtid. Det har gått bra å dra inn skribentar utanfrå. Han ønskte å korte ned lange, tunge artiklar. Edvard foreslo ei lita endring på namnet: At Sosialistisk fremtid heretter blir heitande Sosialistisk framtid, og det vart samrøystes vedtatt. Jan Selmer ønsker å arkivere eldre SF som Pdf-filar. Vi vart samde om å gjera framstøytar mot biblioteka for tinging på tidsskriftet.

   Kjell orienterte om heimesida. Debattforumet går bra. Han oppmoda flest muleg å delta. Han lukar og vekk dei verste innlegga.
    
  5. Kari la fram rekneskapen. BfS og SF sine rekneskapar er førte kvar for seg. Spesielt gunstige omstende siste året gav stort overskott for SF. Kjell las høgt revisorrapporten. Rekneskap med revisjonsrapport for Bfs og SF godkjent.

    
  6. Arbeidsplanen vart stort sett lik forslaget til steg mot samanslåing (vedlegg 2).
   Arbeidsplan vedtatt.

    
  7. Budsjett:
   Budsjettet vedtatt
    
  8. Inga fråsegner denne gongen.

    
  9. Val:
   Kari blei attvald som kasserar

  Guttorm Johnsen vart attvald som revisor

  Jan Selmer, Kjell, Aslak, Knut, Nancy Aalmo og Edvard blei valde inn i Arbeidsutvalet (AU) (Namnet ”Landsledelsen” vart stroke). Ein plass til blir tilbydt ein medlem som og sit i leiinga i MF.

  Det ble foreslått av AU overfor landsmøtet at Landsledelsen ble avvikla med følgende grunngiving: 1, Landsledelsen har ikkje fungert dei to siste landsmøteperiodene. 2, Dette organet er unødvendig i ein så lita organisasjon som Bfs.
  Forslaget vedtatt.
   

  Til redaksjonsrådet blei desse valde:

  Aslak, ny redaktør

  Marcos Amano

  Even Sandvik Underlid

  MF får eit tilbod om å delta i redaksjonsrådet.

   

  Landsmøtet nytta høvet til å vise si takksemd for den flotte og energiske innsatsen som Marcos har lagt ned som redaktør for hovudorganet vårt, Sosialistisk fremtid, i mange strevsame år.

   

   

  Edvard Mogstad

  Referent

   

  Vedlegg 1

  Politisk og organisatorisk rapport for BfS. (2010/2011)

  Som det fremgikk av rapporten fra i fjor er verden preget av at en ikke har overvunnet finanskrisen fra 2008. Problemene internasjonalt har forsterket seg ved at en rekke land har måttet gjennomføre betydelige innskrekninger i velferden for egen befolkning. Flere land står for tur. Mest dramatisk i det daglige er økning i matprisene, som vil måtte føre til økende politisk uro, slik vi nå ser i mange arabiske land. 

  En viktig årsak er at vi har passert "peak oil" og at stadig økende del av matproduksjons – arealer brukes til drivstoffproduksjon. Oljeprisen øker også og vil føre til en oppbremsing av al økonomisk vekst og bidrar også på den måten også til fordyring av matprisene. 

  Verden står overfor uoverskuelige problemer som bare kan løses med en bevisst politikk hvor hele befolkningen deltar. Situasjonen krever en helt ny økonomisk politikk som forutsetter utvidelse av demokratiet i alle land. 

  Norge er blant de få land hvor dette ikke merkes ennå. Fortsatt rår optimismen til tross for det som skjer rundt oss, for eksempel i Storbritannia. Sosialisme er fortsatt et ord som er lite i bruk i store deler av befolkningen. 

  Dette preger BfS som ikke har hatt noen medlemsøkning det siste året. Medlemstallet ligger rundt 50. Vi har likevel en del henvendelser fra folk som ønsker nærmere kunnskap om organisasjonen slik at det fortsatt er interesse for oss. 

  Vi har likevel klart å gjennomføre vårt hovedprosjekt, 4 nummer av SF i løpet av 2010. Bladet er godt mottatt og gjennom tilskudd først og fremst fra Kulturrådet er nå økonomien sikret langt bedre enn for ett år siden. Virksomheten vår har i hovedsak dreiet seg om utgivelsen av SF. SF er solgt en del i løssalg og holder fortsatt en høy kvalitet og antallet abonnenter er langsomt økende. 

  Debnattforumet fungerer også svært bra, men utsendelsen av leserinnlegg har stoppet opp. BfS har deltatt med stand på Globaliseringskonferansen sammen med Marxist Forlag og NKU og hatt egen seksjon i førstemaitoget og etterfølgende åpent møte i Oslo sammen med Marxistisk Forum og NKU, og i Bergen har vi gjennomført en møteserie om Kina, finanskrisen og atomvåpen, som  var meget interessant. Deltagelsen varierte noe. Kamerater i Oslo har deltatt i studiesirkel i Marxistisk Forums regi. 

  Det har vært et mål å oppdatere hjemmesiden og det er tatt initativ for å få dette til, men ennå er det ikke blitt satt ut i livet. Vi har håp om at dette kan skje i nærmeste framtid. 

  Det er en viktig diskusjon om forholdet vårt til Marxistisk Forum. Det er ikke gjort noen skritt for å formalisere samarbeidet vårt så langt, men vi tror at det vil være heldig for begge organisasjonene. Vi regner med at det vil bli gjort skritt i den retning neste år.

   

  Vedlegg 2

  Landsmøtet i Bfs vedtar å videreføre samarbeidet med MF/MF og NKU gjennom følgende tiltak:

   

  1. Invitere hverandre til hverandres landsmøter i 2011
  2. Gjennomføre landsmøtene samtidig i 2012 og arrangere et felles åpent møte som første dag og sine respektive landsmøter som andre dag
  3. Gjøre noenytt til et felle nyhetsbrev
  4. Starte drøftinger om en felles portal
  5. Videreutvikle samarbeidet med SF, Søkelys og Røde Stjerne (felles abonnementskampanje)
  6. Stå sammen om skoleringsarbeid og møtevirksomhet
  7. Gjøre Bfs sitt debattforum til et felles debattforum
  8. Starte arbeidet med å utvikle et felle politisk program
  9. Invitere til representasjon i hverandres styrer
  10. Invitere Marxistisk Forum til å ha en representant i redaksjonsutvalget til SF
  11. SF skal komme ut med fire nummer hvert år