HjemOrganisasjonPolitikkSosialistisk FramtidLinker og samarbeidspartnereDebattforum
 • Kontakt
 • Grunnlagsdokumenter
 • Organisatorisk visjon
 • Politisk plattform
 • Vedtekter
 • Landsmøter

 • Logg inn

  Hjem / Organisasjon / Vedtekter

  Vedtekter

  Vedtekter for Bevegelsen for Sosialisme vedtatt den 15.02.2003   

  §1. Navn

  Organisasjonens navn er Bevegelsen for Sosialisme (BfS).

  §2. Formål

  BfS vil bidra til å fremme ideologisk debatt, sette kamp for sosialisme og behovet for en grunnleggende samfunnsendring på dagsorden.

  Sosialismen er en samfunnsform fundert på grunnprinsipper om sosial rettferdig, frihet og solidaritet - et samfunn hvor ikke kapitalkreftene, men alminnelige mennesker i fellesskap bestemmer samfunnsutviklingen.

  BfS oppfatter det som en avgjørende oppgave å bidra til økt samarbeid på venstresiden.

  §3. Medlemskap og kontingent

  Alle enkeltpersoner som slutter seg til BfS sitt formål og betaler kontingent etter sats fastsatt av landsmøtet, kan bli medlem. Medlemmer plikter å respektere organisasjonens lover.

  Medlemskap i BfS er uforenelig med deltakelse i voldelige og rasistiske aktiviteter.

  Kontingent fastsetes av landsmøtet.

  Medlemmer i en vanskelig økonomisk situasjon kan søke landsledelsen om nedsatt kontingent. Søknader blir behandlet konfidensielt.

  Ingen medlemmer kan tvinges til å handle mot sin overbevisning.

  §4. Organisasjonsstruktur

  §4.1. Landsmøtet (endret på Landsmøte 3. mars 2012)

  Landsmøtet (LM) innkalles årlig. LM er organisasjonens høyeste organ. LM velger AU.

  Ekstraordinært landsmøte kan kreves ved flertall i AU eller når ¼ av organisasjonens medlemmer krever dette.

   

  §4.2.Landsledelse (Endret på Landsmøtet 3. mars 2012)

  Landsmøtet velger et arbeidsutvalg (AU) som fungerer som organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene. Au konstituerer seg selv. Referat fra møtene gjøres tilgjengelig elektronisk for alle medlemmer. Au har et særskilt ansvar for å sikre fri informasjonsflyt innad i organisasjonen. §4.3. Kontaktpersoner og lokallag

  Lokalkontakter (LK) følger etter beste evne opp medlemmer og sympatisører innenfor sitt ansvarsområde. LK vurderer fortløpende mulighetene for å opprette lokallag i området.

  Lokallag kan opprettes når tre eller flere medlemmer innenfor et geografisk område, på skole eller arbeidsplass ønsker dette.

  Lokallaget må velge en organisatorisk og en økonomisk ansvarsperson.

  Lokallaget avholder årsmøte hvor regnskap, beretning og arbeidsprogram fremlegges. Kopi av dokumentene gjøres tilgjengelig elektronisk for alle medlemmer av BfS.

  §5. Hovedorgan

  BfS utgir magasinet Sosialistisk framtid (SF). Magasinets redaksjon oppnevnes av LM.

  Redaktøren for hovedorganet har fast plass i LL.

  SF fører seperat regnskap. Regnskap og budsjett legges frem for LM.

  §6. Opphør av medlemskap

  Medlemskap opphører ved manglende kontingentinnbetaling etter annen gangs skriftlig purring.

  Medlemskap kan fratas ved eksklusjon fattet med ¾ flertall på landsmøtet.

  I særlige tilfeller kan landsledelsen med enstemmighet vedta av suspensjon av et medlem frem til førstkommende landsmøte. En person som selv sitter i landsledelsen har ikke stemmerett i saker som angjelder egen person etter denne paragraf.

  §7. Vedtektsendring

  Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på landsmøtet.

  Endringsforslag må fremmes skriftlig senest to uker før landsmøtet.

  §8. Oppløsning av organisasjonen.

  Nedleggelse av organisasjonen kan vedtas av landsmøtet ved ¾ flertall.

   


  Tillegg til vedtektenes § 4.2

  Frem til første ordinære landsmøte vil Landsledelsens oppgaver tilligge Bevegelsen for Sosialisme sitt Interimstyre.