HjemOrganisasjonPolitikkSosialistisk FramtidLinker og samarbeidspartnereDebattforum
 • Kontakt
 • Grunnlagsdokumenter
 • Organisatorisk visjon
 • Politisk plattform
 • Vedtekter
 • Landsmøter

 • Logg inn

  Hjem / Organisasjon / Politisk plattform

  Politisk plattform

  - vedtatt av 1. ordinære landsmøte i Bevegelsen for Sosialisme, 29.02.2004

  Den globale kapitalismen og menneskene på jorden

  Menneskeheten er i dag i stand til å sende satellitter langt ut i verdensrommet. Vi kommuniserer på tvers av landegrensene i et tempo som aldri før var mulig. Produksjonen av varer og tjenester er mer omfattende enn noensinne før. Aldri har de materielle forutsetningene vært bedre for sikre alle mennesker et verdig og godt liv. Likevel er verden i dag preget av en veldig – og økende – urett. En håndfull multinasjonale selskaper og deres overnasjonale støtteapparat (f.eks. Verdensbanken, WTO og IMF) kontrollerer det økonomiske og politiske liv, mens det store flertallet av jordens befolkning er maktesløse. Nasjonalstatene har blitt redusert til tilretteleggere for internasjonal storkapital. De mektiges kamp om jordens ressurser gir næring til stadige kriger, undertrykking og utplyndring av folk og land. Selve livsgrunnlaget trues som resultat av en meningsløs rovdrift på naturen.

  Det store flertall av den norske befolkning er økonomisk privilegerte, sammenliknet med alminnelige mennesker i de fleste andre land. Men selv om Norge lenge har vært skjermet for de verste konsekvensene av den globale kapitalismen, ser vi også her en markant utvikling i retning av et hardere og mer urettferdig samfunn. Private økonomiske interesser, godt hjulpet av den politiske høyresiden, er pådrivere for nedbyggingen av velferdsstaten. Dette får dramatiske følger. Demokratiet settes på sidelinjen når stadig flere viktige politiske avgjørelser blir tatt i lukkede styrerom i det private næringsliv. Spørsmål av betydning for folk flest avgjøres av organer som ikke er underlagt demokratisk kontroll. De sosiale følgene er dramatiske: Et stadig mer krevende arbeidsliv og et samfunn hvor bare de mest tilpasningsdyktige holder følge.

  Noen forsøker å fremstille samfunnsutviklingen som en naturlov, noe som ikke kan endres av alminnelige folk. Andre søker enkle løsninger og legger skylden på innvandrere og minoritetsgrupper. Men rasismen fungerer bare som en lynavleder: Alminnelige mennesker settes opp mot hverandre – og problemene består. Hva kan vi så gjøre med rovdriften på naturen, imperialisme, krig og skjevfordeling av goder og byrder – i Norge som globalt?

  Bevegelsen for Sosialisme betrakter disse problemene som resultat av et økonomisk og politisk system som bare tjener et lite mindretall. Dette systemet – kapitalismen – gjør det umulig å løse de utfordringer menneskeheten står overfor. Kapitalismen er i ferd med å utspille sin historiske - og engang progressive - rolle. Systemet er ikke naturgitt, og gjennom bevisst kollektiv handling kan vi erstatte systemet med noe bedre.

  Det sosialistiske alternativet – en bedre fremtid

  Bevegelsen for Sosialismes visjon er et grunnleggende annerledes samfunnssystem enn det kapitalistiske – et samfunn hvor menneskelige behov settes foran fåtallets ønske om profitt. Vi arbeider for en demokratisk sosialisme bygd på prinsipper om organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, pluralisme og samfunnsmessig kontroll over økonomien. Målet er en fredelig overgang til sosialismen - med støtte i de brede lag av folket.

  Det finnes ingen endelig oppskrift på hvordan et sosialistisk Norge vil se ut, og samfunnet vil dessuten være i stadig endring. En del kan vi likevel si om hva det sosialistiske alternativet innebærer.

  Vi ønsker å utvide demokratiet til også å gjelde det økonomiske liv. Det innebærer at makten flyttes fra de multinasjonale selskapene sine styrerom til alminnelige folk og deres demokratisk valgte organer. Vårt svar på kapitalens globalisering er styrking av demokratiet på alle plan – lokalt som globalt. Nøyaktig hvordan en slik endring vil ta form er umulig å si, ikke minst fordi den nettopp vil være et resultat av demokratiske flertallsavgjørelser. Et aktuelt virkemiddel kan for eksempel være samfunnsmessig overtakelse av bedrifter med stor innvirkning på samfunnets funksjon.

  Sosialisme betyr kamp mot all undertrykking på bakgrunn av klasse, kjønn, seksuell legning, etnisk, religiøs eller kulturell tilhørighet. Denne kampen er et samfunnsproblem og må ikke reduseres til den enkeltes problem. I dagens Norge får for eksempel kvinner dårligere lønn enn menn for å utføre tilsvarende arbeid. Sosialisme betyr reell likestilling.

  BfS vil ta FNs menneskerettighetserklæring på alvor. Det betyr at de grunnleggende rettighetene, som nedfelt i erklæringen om de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-erklæringen) tas til følge, for eksempel retten til et sted å bo, til arbeid og mat. Men det betyr også at de sivile og politiske rettighetene (SP-erklæringen) tas på alvor, for eksempel menings-, ytrings- og tankefriheten, samvittighets- og religionsfriheten, og forsamlings- og foreningsfriheten.

  Sosialismen er en betingelse for å skape et samfunn i økologisk balanse, som kjennetegnes av et nytt forhold menneske-natur. I et sosialistisk samfunn sikres ikke bedre levevillkår gjennom uendelig vekst, men gjennom en rettferdig fordeling av verdiene. I et sosialistisk samfunn sikres ikke bedre levevilkår gjennom uendelig vekst, men gjennom reell fordeling av verdiene. Retten til rent vann, ren luft og trygg mat skal sikres alle. Matvaresikkerhet og miljøvern fremmes gjennom nærhet til produksjonen. Kollektivtransport, gjenvinning og miljøvennlig produksjon får førsteprioritet. Miljøproblemene lar seg ikke løse uten en grunnleggende annerledes samfunnsorganisering enn den kapitalistiske.

  Sosialisme er aktiv fredspolitikk. Kapitalismens behov for ekspansjon, ressurstilgang og nye markeder skaper krise og krig. Et brudd med systemet muliggjør varig fred. Målet er å frigjøre militære ressurser så disse kan brukes til fredelig utvikling. Dette forutsetter internasjonalt samarbeid og bevisst politisk styring, og oppløsning av de imperialistiske maktblokkene.

  Sosialisme innebærer et nytt forhold til verden omkring oss. Under den globale kapitalismen dør 40.000 mennesker av sult og underernæring hver eneste dag. Vårt alternativ til utbytting og økonomisk styring av utviklingslandene, er levende og omfattende solidaritet. Vi går inn for avskaffelse av institusjoner som Verdensbanken og IMF, som krever nedbygging av velferdsordninger og økonomiske beskyttelsesordninger i fattige land. Vi forsvarer utviklingslandenes rett til å råde over sin egen fremtid! Vi krever betingelsesfri sletting av all ulandsgjeld og innvilging av de fattige landenes krav om kompenasjon for ettervirkningene av kolonial undertrykkelse. Vi støtter de fattigste landenes forsøk på å reise enhet seg i mellom. En internasjonal ordning som sikrer rettferdig handel og økonomisk utjevning må opprettes. Økonomisk rettferdighet er en forutsetning for å sikre freden og for å sikre en bærekraftig utvikling.

  Å lære av erfaringene, og å tenke nytt

  Tidligere forsøk på å realisere den sosialistiske visjonen har brakt mange erfaringer - på godt og vondt. Vi tar disse erfaringene opp til åpen debatt, med henblikk på å trekke lærdommer av disse. Vi tar avstand fra forsøk på å forenkle historien ved å fremstille eksperimentene med sosialisme som bare negative, eller å glorifisere disse. Vi bygger videre på det beste i disse forsøkene, sammen med egne erfaringer og nyvinninger innenfor vitenskap og kultur. Sosialisme er noe vi har sett spirer til både i vårt velferdssamfunn og under revolusjonære prosesser andre steder i verden. Det er grunn til å avslutte der vi begynte: Tross all urett - en bedre verden er mulig!