HjemOrganisasjonPolitikkSosialistisk FramtidLinker og samarbeidspartnereDebattforum
 • Kontakt
 • Grunnlagsdokumenter
 • Organisatorisk visjon
 • Politisk plattform
 • Vedtekter
 • Landsmøter

 • Logg inn

  Hjem / Organisasjon / Organisatorisk visjon

  Organisatorisk visjon

  - vedtatt av 1. ordinære landsmøte i Bevegelsen for Sosialisme, 29.02.2004

  Bevegelsen for Sosialisme (BfS) samler og organiserer folk til innsats for spredning av informasjon om sosialismen, demokratiske rettigheter, fred og solidaritet. Vi ønsker å bygge en utenomparlamentarisk, inkluderende og innflytelsesrik sosialistisk organisasjon i Norge. Organisasjonen er utradisjonelt organisert, og har følgende to hovedoppgaver.

  Et levende forum for debatt og ideologiutvikling

  Bevegelsen for Sosialisme fungerer som et forum for politisk tenkning. Vi henter inspirasjon fra marxismens grunnideer, og arbeider for fornyelse og utvikling av disse. Vi anerkjenner ingen dogmer, men ønsker en fri og inkluderende debatt med et åpent blikk på teori, metode og handlingsmønster. Meningsbrytninger om slike problemer er utviklende og fruktbare. Fordi virkeligheten stadig forandrer seg må videreutviklingen av sosialistisk teori være en vedvarende prosess. Vi vil arbeide for å synliggjøre og fremme sosialismens humanistiske og demokratiske grunnkarakter. Gjennom å tilstrebe absolutt åpenhet og dialog med enkeltpersoner og grupperinger utenfor Bevegelsen for Sosialisme, blir dette en dialog som gavner og påvirker politisk langt utenfor vår egne rekker. Slik får debatten indirekte innflytelse også på venstresidens politiske partier og samfunnet rundt, og organisasjonen får funksjon som en katalysator for venstrekreftene i Norge. Vi gir et begrenset, men viktig bidrag til å gjenreise troen på sosialismen og på nytten av den kollektive kampen for en ny og mer rettferdig verden.

  Vi er i dag vitne til en brutalisering av samfunn og arbeidsliv. Dagens politiske debatt, markedsfundamentalismen og de stadige angrepene på de faglige og sosiale rettighetene er en følge av at den etablerte venstresiden har kommet på defensiven og latt andre krefter sette dagsorden. Skal vi snu denne utviklingen, og ha mulighet til å realisere en bedre og mer rettferdig verden må vi gi folk mot til å tro på forandring. Det første steget mot en bedre verden bygget på ekte fred, reell frihet og sosial rettferdighet - er å vinne kampen om ideene.

  Reisningen av en bred, utenomparlamentarisk bevegelse

  Bevegelsen for Sosialisme arbeider for å bygge en bred, utenomparlamentarisk bevegelse med et sosialistisk Norge som mål. Denne skal samle og aktivisere folk til innsats for spredning av informasjon om sosialisme, demokratiske rettigheter, fred, miljøvern og solidaritet. Organisasjonen er bygget omkring en politisk og ideologisk minimumsplattform Hovedtrekkene i denne hersker det bred enighet om i organisasjonen. Den henter det beste ut fra ulike politiske tradisjoner og åpner for ny enhet på et demokratisk og revolusjonært grunnlag. Den tar sikte på å dra lærdom av tidligere forsøk på sosialisme, men retter likevel først og fremst blikket mot fremtiden. Det gir seg ut fra dette at vi fokuserer på det vi oppfatter som de mest sentrale spørsmålene - fredspolitikk, miljøvern og sosial rettferdighet - og tilstreber enhetlig handling hvor det er mulig. Samtidig tilkjenner vi medlemmer og lokallag en stor grad av frihet knyttet til det å kunne arbeide med politikk på egne premisser. Plattformen vår fungerer altså som et minste felles multiplum - og innenfor dennes rammer er aktiviteten mangfoldig, utadrettet og grasrotbasert. Sentralleddet i organisasjonen får en tilretteleggende funksjon. Vi produserer trykt materiell, når ut til nye organisasjoner og aktivister, bruker Internett til spredning av informasjon, organiserer konferanser og deltar i andre aktiviteter som fremmer disse målene. Sammen setter vi sosialismen på dagsorden!

  Vår hovedaktivitet er utenomparlamentarisk arbeid. Vi ønsker likevel et nært samarbeid med de etablerte venstreorienterte, og mener at arbeidsformene bør fungere utfyllende overfor hverandre.

  Samarbeid nasjonalt og internasjonalt

  Bevegelsen for Sosialisme tilstreber samarbeid med andre progressive krefter, nasjonalt så vel som internasjonalt. Monopolkapitalens stadig økende internasjonalisering, globaliseringen av økonomien, gjør styrkingen av den internasjonale solidariteten viktigere enn noen gang. Svaret på disse utfordringene er ikke nasjonalisme, men internasjonalisme.

  BfS oppfordrer sine medlemmer til å delta aktivt i sosiale bevegelser i Norge. Medlemskap i etablerte venstreorienterte partier i Norge er forenlig med medlemskap i BfS. BfS ønsker å skape gode fellesskapsløsninger som alternativ til det destruktive konkurransesamfunnet hvor profitt settes over menneskelige behov. Vi vil bekjempe fattigdom, arbeidsledighet, rasisme og undertrykkelse på grunnlag av kjønn, seksuell legning og etnisitet.

  Et sunt miljø for politisk utvikling

  Hvordan en arbeider politisk og hva som blir resultatet, henger ofte sammen. I et kapitalistisk samfunn er vi alle preget av kapitalistiske ideer og tankemønstre, og mestrer kanskje ikke kollektivt arbeid helt som vi ønsker. Likevel er det en prioritert oppgave for Bevegelsen for Sosialisme å bygge et godt og kameratslig sosialt fellesskap, der den åpne og romslige diskusjonen har gunstige vekstvilkår. Vi tror at dette gir et godt grunnlag for et enhetlig handlingsfellesskap og verdifulle kimer til det nye samfunnssystemet som vi ønsker å være med å skape. BfS vil i størst mulig grad ta i bruk ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i sin politiske og organisatoriske virksomhet.

  Vi ønsker alle mennesker som deler våre visjoner og grunnprinsipper velkomne som medlemmer i Bevegelsen for Sosialisme - til kamp for en bedre framtid!