HjemOrganisasjonPolitikkSosialistisk FramtidLinker og samarbeidspartnereDebattforum
 • Kontakt
 • Grunnlagsdokumenter
 • Organisatorisk visjon
 • Politisk plattform
 • Vedtekter
 • Landsmøter

 • Logg inn

  Hjem / Organisasjon / Grunnlagsdokumenter

  Grunnlagsdokumenter

  Teoretisk og organisatorisk grunnlagsdokument for Bevegelsen for Sosialisme (BfS)

  Vedteken på BfS sitt landsmøte 20. – 21. januar 2007
  Einskap gjev styrke i kampen for ei betre verd

  Forord
  Det dokumentet som du no held i handa, eller les på nettet, er ei samla framstilling av BfS si plattform; teoretisk/ideologisk, organisatorisk og på andre måtar (jfr. innhaldsliste over). Det er eit noko utradisjonelt dokument, i og med at det er element frå både det som gjerne vert kalt prinsipp-program og arbeidsprogram o.a. Det er heller ikkje vanleg å ha med litteraturliste i ein slik samanheng. Vi har likevel prøvt å skilje dei ulike elementa frå einannan i teksten under ulike overskrifter.

  BfS vil på ingen måte påstå at vi har ”funne opp krutet på nytt”, og låner frå den samla ”sosialistiske arven”. Den observante lesar vil finne igjen synsmåtar frå andre kjelder, stundom også formuleringar. Men det er ingen som har ”patent” på eller ”eigedomsrett” til slik tenking, og i litteraturlista vil du finne igjen ein del av den litteraturen som vi støttar oss på. I den grad vi gjer krav på originalitet og nybrottsarbeid, vil dette ligge i somme delanalysar, men først og fremst i samanstillinga av dette tankegodset og i den særeigne profilen som vert meisla ut.

  Plattforma er blitt utforma for å synleg- og tydeleggjere BfS sitt politiske prosjekt. Dermed vil ein også kunne førebyggje mot misforståingar. Plattforma er også eit grunnlag for handling og mobilisering. For BfS er prosessen like viktig som sluttresultatet. Utforminga av dette dokumentet har vore ein kollektiv refleksjons- og bevisstgjeringsprosess. Det er ønskjeleg at dette vert ein vedvarande og kontinuerleg prosess i framtida. Det bør arbeidast vidare med denne plattforma, og det er ønskjeleg med nye revisjonar på seinare landsmøte i BfS. Sosialistisk teori må vere ei levande lære i stadig utvikling, som avspeglar samfunnsmessige endringar og nytenking. Plattforma må også trenge inn ”under huda” på BfS-medlemmer og –sympatisørar, og dokumentet skulle vere veleigna som studiemateriell.

  Til lukke med lesinga og velkommen som medkjempar for sosialisme – for sosial utjamning og likskap, fred og nedrusting og ein bærekraftig miljøpolitikk.
   

  Samandrag
  Noreg må først og fremst forståast som eit kapitalistisk klassesamfunn som er vevd inn i den imperialistiske verdsordninga, der USA spelar ei hovudrolle. Vårt mål er eit sosialistisk samfunn i ei sosialistisk verd, utan utbytting og undertrykking.

  BfS sin visjon er ein sosialisme basert på felleseige av produksjonsmidlane og tufta på humanistiske, økologiske (dvs. miljøvern) og demokratiske verdiar.

  Dei fremste sakene som BfS vil arbeide for er sosial rettferd og likskap, fred og nedrustning og ein bærekraftig miljøpolitikk.

  BfS sine prioriterte praksisområde er einskapspolitikk, politisk aktivisme og arbeid med sosialistisk ideologi/teori. Venstresida må stå mest mogeleg samla i kampen for eit rettferdig samfunn – det er meir som bind oss saman enn som skiljer. Vi vil prøve å bidra til å vidareutvikle sosialistisk teori og ideologi gjennom kunnskapsoppbygging og debatt, og vil prøve å gjere det sosialistiske alternativet kjent ved å spreie desse tankane mest mogeleg. BfS vil vidare prøve å byggje vidare på det beste i ”den sosialistiske arven”, samstundes som vi kritiserer skarpt feilgrep i i sosialismens namn og analysar og tankar som ikkje er liv laga. Samstundes vil vi reise nye og djerve visjonar om og for morgondagens sosialisme.

  BfS er ein organisasjon av ein ny type, som legg avgjerande vekt på venstreeinskap. Sosialistar treng ny tenking og ny praksis for ei ny tid!

  Dette dokumentet er meint som ei utdjuping og spesifisering av BfS sitt politiske og organisatoriske prosjekt.
  .

  Klikk her for å lese hele dokumentet